Kalendarz szkoły

Kalendarz szkoły w 2020/2021 roku

1. Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych 1 września 2020r.
2. Spotkania informacyjne z Rodzicami, wybór rad oddziałowych i przedstawicieli Rady Rodziców. 14-17 września 2020r.
godziny wg odrębnych harmonogramów
3. Spotkanie rad oddziałowych wybór przedstawicieli  Rady Rodziców 18 września 2020r.
4. Pierwszy poniedziałek miesiąca”   16.00 – 17.00

dyżury wychowawców, nauczycieli, pedagoga, psychologa szkoły. Zapraszamy wszystkich Rodziców do współpracy.

5 października

7 grudnia

1 marca

10 maja

7 czerwca

5. Śródroczne spotkania informacyjne dla rodziców/prawnych opiekunów 16-19 listopada 2021r.

12-15 stycznia 2021r.

12-15 kwietnia 2021r.

6. Zimowa przerwa świąteczna 23-31 grudnia 2020r.
7. Zebranie klasyfikacyjne RP za I półrocze klasy 1-3 oraz klasy 4-8 8 stycznia 2021r.
8. Zebranie podsumowujące RP za I półrocze 11 stycznia 2021r.
9. Ferie zimowe 18-31 stycznia 2021r.
10. Wiosenna przerwa świąteczna 1-6 kwietnia 2021r.
11. Egzamin ósmoklasisty 25-27 maja 2021r.
12. Zebranie klasyfikacyjne RP dla uczniów klas 1-3 oraz 4-8 17 czerwca 2021r.
13. Zebranie podsumowujące RP 21 czerwca 2021r.
14.  Zakończenie roku szkolnego 2020/2021 25 czerwca 2021r.
15. Dni  wolne od zajęć dydaktycznych

 

2 listopada,

15, 16 października

30 kwietnia,

25-27 maja (egzamin)

4 czerwca

16. Ferie letnie 26 czerwca – 31 sierpnia 2021r.