2023/2024


Przewodnicząca: Maja Mąkosa kl. 8b

Zastępca: Lena Mital kl. 8a

Sekretarz: Oliwier Jagiełło kl. 7a

Osoby zajmujące się sprawami organizacyjnymi: Zuzanna Gołąbek i Mikołaj Dziocha

Osoby zajmujące się sprawami plastycznymi: Kinga Kozik i Nikola Ochal

 
Opiekunowie: p. Klaudia Kasprzak i p. Kamila Rozwadowska
Szkolny Rzecznik Praw Ucznia: p. Agnieszka Tkaczyk – Żylińska

 

Cele Samorządu Uczniowskiego:

►rozwijanie samorządności;

►stwarzanie warunków do wyzwolenia w uczniach aktywności społecznej, samokontroli, samooceny i samodyscypliny;

►rozwijanie postaw prospołecznych, obywatelskich i patriotycznych;

►pielęgnowanie tradycji szkolnych;

►szerzenie znajomości Praw Człowieka, Dziecka, Ucznia;

►organizowanie i zachęcanie uczniów do działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej, rozrywkowej oraz naukowej na terenie szkoły;

►uwrażliwienie na potrzeby innych osób;

►wyzwalanie pomysłowości i kreatywności uczniów;

►wyrabianie umiejętności planowania zadań i ich sumiennego wykonywania;

►edukacja ekologiczna i prozdrowotna.

Samorząd uczniowski jest organizacją działającą na rzecz uczniów i zarządzana jest przez nich samych. Tworzą ją wszyscy uczniowie naszej szkoły. Jest to ważny organ szkoły, który daje uczniom realną możliwość uczestnictwa w jej życiu i ma wpływ na jej funkcjonowanie. Samorząd jest organizacją demokratyczną. Realizuje on wiele istotnych zadań oraz organizuje ciekawe inicjatywy i imprezy szkolne. Dąży, aby zaangażować w swe działania jak największą liczbę uczniów naszej szkoły. Samorząd chętnie włącza się w akcje charytatywne i jest otwarty na propozycje całej społeczności szkolnej.

Zapraszamy wszystkich uczniów naszej szkoły do aktywnego uczestnictwa w pracach Samorządu Uczniowskiego.