Ochrona danych osobowych – ogólna klauzula informacyjna

 

Szanowni Państwo!

 

Realizując obowiązek legalności, rzetelności i przejrzystości przetwarzania danych osobowych wynikające z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) zgodnie z art.12. ust.1 oraz 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia informujemy o zasadach przetwarzania danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach związanych z przetwarzaniem tych danych:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych i Państwa dzieci  jest Publiczna Szkoła Podstawowa w Natolinie reprezentowana przez Dyrektora szkoły.
 2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych(IOD) – adres e-mail henryk.byzdra@kancelariakpg.pl Wnioski dotyczące praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych Pani/Pana  i Państwa dzieci, można składać  w szkole osobiście, listownie lub drogą mailową. Administrator zastrzega sobie prawo do weryfikacji tożsamości osoby, która składa wniosek.
 3. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana i Państwa dzieci  narusza przepisy o ochronie danych, na adres – Prezes  Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, Warszawa
 1. Dane osobowe Pani/Pana i Państwa dzieci będą przetwarzane w celurealizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz promocji osiągnięć uczniów i kształtowania pozytywnego wizerunku szkoły, w ściśle określonym, minimalnym zakresie niezbędnym do celu na postawie:

– ustawy z dnia 07 września 1991 r. o systemie oświaty(Dz. U. z 2017 r., poz. 2198 z późn. zm.),- ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60 z późn. zm.),- ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o systemie informacji oświatowej (t.j. Dz.U. z 2017r. poz. 2159z późn. zm.),

– ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz.U. z 2017r. poz. 1189z późn. zm.). oraz innych ustaw i aktów wykonawczych.

 1. Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (RODO) podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Pani/Pana i Państwa dzieci są następujące, autonomiczne przesłanki:
  • przetwarzanie jest potrzebne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze zgodnie z art. 6 ust. 1 ust. c RODO;
  • przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. e RODO;
  • przetwarzanie  jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów Pani/Pana dziecka, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. d RODO;
  • przetwarzanie danych szczególnych kategorii, zgodnie z art. 9 ust 2 RODO.
  • Pani/Pana zgoda na przetwarzanie danych przekazanych, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO
 1. Szkoła przetwarza lub może przetwarzać w uzasadnionych przypadkach dane niewymagające identyfikacji (art.11 RODO), w szczególności wizerunek osób, dla wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym,zgodnie z art.6 ust.1 lit e:
  • w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniów i pracowników oraz ochrony mienia szkoły na podstawie art.108 a Prawo oświatowe – prowadzi się monitoring wizyjny w pomieszczeniach szkoły i na terenie wokół szkoły.
  • w celu kształtowania pozytywnego wizerunku szkoły oraz promocji osiągnięć i umiejętności uczniów- gromadzi się i rozpowszechnia zdarzenia z życia szkoły, w szczególności przebieg uroczystości szkolnych, spotkań, konferencji, akcji oraz publicznych zgromadzeń i festynów z udziałem uczniów, rodziców i nauczycieli szkoły oraz osób publicznych.
 1. Dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz i archiwizowane zgodnie z ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2018 r., poz. 217). Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji archiwalnej (Jednolity Rzeczowy Wykaz Akt).
 1. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych i Państwa dzieci będą:
 1. osoby upoważnione przez Administratora do przetwarzania danych osobowych danych w ramach wykonywania swoich obowiązków zawodowych i służbowych,
 2. instytucje publiczne, którym udostępnienie danych osobowych regulują odrębne przepisy prawa., podmioty współpracujące ze szkołą w zakresie edukacji, opieki i wychowania,
 3. podmioty, z którymi szkoła podpisała umowy powierzenia, w szczególności podmioty zewnętrzne wspierające administratora poprzez świadczenie usług informatycznych, doradczych, szkoleniowych, konsultacyjnych, finansowych, pomocy prawnej i innych świadczeń i usług.

 

 1. Rodzice, opiekuni prawni, osoby sprawujące opiekę nad dziećmi, mają prawo skierowania do Administratora żądania dostępu do swoich danych osobowych (art.15 RODO), prawo do ich sprostowania (art.16 RODO), usunięcia (art.17 RODO) lub ograniczenia przetwarzania (art.18 RODO), prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania (art.19 RODO), prawo do przenoszenia danych (art.20 RODO), prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (art.7 ust.3 RODO)
 1. Przetwarzanie danych osobowych w przypadku realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych jest wymogiem ustawowym, a w przypadkupromocji osiągnięć uczniów oraz kształtowania pozytywnego wizerunku szkoły i innych potrzeb szkoły jest dobrowolne.  Wymogi i warunki oraz konsekwencje udostępnienia  danych osobowych są następujące:
 1. wymóg ustawowy wynika z konieczności wypełnienia przez szkołę obowiązku prawnego lub wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym . W takim przypadku jest Pani/Pan zobowiązana/zobowiązany do  podania danych,
 2. dobrowolne podanie danych, w przypadku, kiedy cel, w jakim szkoła pozyskała dane nie jest związany                z wypełnianiem przez szkołę żadnego obowiązku prawnego lub wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym., wtedy dane osobowe (wizerunek ucznia) przetwarzany jest na podstawie dobrowolnej, pisemnej zgody rodziców (prawnych opiekunów), a brak zgody powoduje niemożność zrealizowania zamierzonego celu, lecz nie wpłynie na realizację ustawowych zadań szkoły
 3. w celu promocji działań dydaktyczno-wychowawczych szkoły dane osobowe i wizerunek uczniów mogą być umieszczane w gablotach i innych miejscach do tego przeznaczonych na terenie szkoły, gazetkach szkolnych, kronice szkoły w formie papierowej, na okolicznościowych plakatach (zgodnie z art. 6 ust.1 lit. e  i/lub art. 6 ust. 1 lit. a RODO ) oraz na stronie internetowej szkoły i platformach społecznościowych (zgodnie z art.6 ust. 1 lit. a RODO)

Ogólną klauzulę informacyjną zamieszcza się:

 

 1. pomieszczenia szkoły – tablice ogłoszeń
 2. na stronie internetowej szkoły